หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
03 ส.ค. 2561
228
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Update And Advance In Blood Bank 2018”
03 ส.ค. 2561
496
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเสวนา หัวข้อ “นักเทคนิคการแพทย์ 2P Safety”
02 ส.ค. 2561
230
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี“เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”
02 ส.ค. 2561
230
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยโครงการ(ELEGANCE) ปี2-3
01 ส.ค. 2561
196
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
31 ก.ค. 2561
265
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม” ประจำปี 2561
25 ก.ค. 2561
842
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมบัญชีกลาง
22 ก.ค. 2561
225
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 6/2561
18 ก.ค. 2561
462
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2561
17 ก.ค. 2561
242
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบนโยบาย กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10
11 ก.ค. 2561
335
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการ “จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรพยาบาล ประจำปี 2562”
11 ก.ค. 2561
277
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่10 ประจำปีงบประมาณ 2561
03 ก.ค. 2561
346
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10
02 ก.ค. 2561
249
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์พี่เลี้ยง
02 ก.ค. 2561
301
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
02 ก.ค. 2561
283
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างกรมการแพทย์และเขตสุขภาพที่ 10
27 มิ.ย. 2561
298
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์
27 มิ.ย. 2561
276
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้ารับฟังสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2561 เขตบริการสุขภาพที่ 10
26 มิ.ย. 2561
239
เหล่ากาชาดอุบลฯ ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิปรสงค์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
26 มิ.ย. 2561
1066
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสภากาแฟ "อุบลฮักแพง สานแรงรวมใจ" ประจำเดือนมิถุนายน 2561
26 มิ.ย. 2561
211
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม โครงการ “พัฒนารูปแบบพยาบาลบริการผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care)”
07 มิ.ย. 2561
281
รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการลดอุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/เลื่อนหลุดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ปีงบประมาณ 2561
07 มิ.ย. 2561
414
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมชี้แจงดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
07 มิ.ย. 2561
308
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ลงนามความร่วมมือโครงการต่อลมหายใจไร้พรมแดน
31 พ.ค. 2561
449
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10 ชั้น
30 พ.ค. 2561
361
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 10 ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกและกล้ามเนื้อและผู้ป่วยระบบประสาท
30 พ.ค. 2561
705
คลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล
30 พ.ค. 2561
781
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม “The perspective of Diabetes mellitus Care Team Management : Treat to the target”
22 พ.ค. 2561
263
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการประชุม “Mid Year Performance Review”
21 พ.ค. 2561
314
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี(ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว)
18 พ.ค. 2561
320
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม“โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทในโรคเรื้อรังทางกายเครือข่ายจิตเวชในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”
18 พ.ค. 2561
2332
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงเรียนปทุมวิทยากร
17 พ.ค. 2561
280
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561
18 พ.ค. 2561
267
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Update” การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
17 พ.ค. 2561
264
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานจิตเวช
17 พ.ค. 2561
209
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561
359
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการพัฒนาแกนนำด้านสิทธิการรักษาพยาบาล
15 พ.ค. 2561
283
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ติดเชื้อวัณโรคร่วม
06 พ.ค. 2561
518
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานอนุกรรมการฯระดับเขตพื้นที่
04 พ.ค. 2561
298
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
04 พ.ค. 2561
365
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
03 พ.ค. 2561
284
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
03 พ.ค. 2561
305
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
02 พ.ค. 2561
248
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี“เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”
02 พ.ค. 2561
248
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง นศพ.ปี6
02 พ.ค. 2561
201
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานกลุ่มงานศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
02 พ.ค. 2561
294
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมปะชุมหัวหน้าส่วนราชการ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน
30 เม.ย. 2561
275
ผู้อำนวยการร่วมประชุมวิชาการและสรุปผลตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรก
30 เม.ย. 2561
236
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอเพื่อประเมินผลการทำงานหน่วยจ่ายกลาง
30 เม.ย. 2561
216
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด