รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม “The perspective of Diabetes mellitus Care Team Management : Treat to the target”
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการพยาบาล  เป็นประธานเปิดการประชุม“The perspective of Diabetes mellitus Care Team Management : Treat to the target”เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  นักกายภาพบำบัด และโภชนากรผู้รับผิดชอบงาน NCD ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน  ซึ่งรูปแบบการประชุม เป็นการบรรยายและกิจกรรม work shop ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลเทพธารินทร์  ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเมืองสุรินทร์ และวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เมื่อวันที่ 18 พฤษภามคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ     ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด