รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 6/2561
วานนี้(17 ก.ค.61) ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร อาคารสนับสนุนทางการแพทย์ชั้น 9 นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 6/2561 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมกับบุคลากรของโรงพยาบาลที่ทำความดี โดยแบ่งเป็น 1.รางวัลของโรงพยาบาล     1.1กรมอนามัย มอบประกาศนียบัตร Green & Clean Hospital ระดับดีมาก แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์                      1.2เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับจังหวัด แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2.รางวัลของผู้ปฏิบัติงาน    2.1 นพ.เพียรศักดิ์  แซ่หว่อง นายแพทย์ชำนาญการ  ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสาธารณสุข  ระดับจังหวัด  เขตสุขภาพที่ 10”    2.2 นางสาวอุบล  สัจสุวรรณ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ได้รับรางวัล เรื่องเล่าระดับจังหวัด “หนึ่งมือ ยื้อใจ”    2.3 นายราเชนทร์ นามวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางจริยา ประวิทย์ธนา เภสัชกรชำนาญการได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับสาม ในการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ในหัวข้อ ICT Innovations for Health “เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อ สนับสนุนการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”   2.4 นายภูวเนตร  สืบนุการณ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนางสุมาลัย  คมใส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ในหัวข้อ ICT Innovations for Health “เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ (Voluntary Counseling and Testing VCT)” ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด