หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

กลุ่มงานสุขศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2560 วันที่ 26 มิ.ย. 2559
25 มิ.ย. 3102
216
ก.แพทย์แผนไทย ก.สุขศึกษา ก.จิตเวช ก.เวชกรรม คลินิกฟ้าใส ทันตกรรม CCU และกายภาพบำบัด ร่วมจัดกิจกรรมเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากร สปส.ตามนโยบาย HealthyWorkPlace วันที่24มิ.ย.2559
24 มิ.ย. 3102
278
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมด้วย ,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,ฝ่ายโภชนาการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.สำโรง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่มาขายใน โรงพยาบาล ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ออกตรวจประเมินเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านน้ำคำแดง อ.ม่วงสามสิ
14 มิ.ย. 3102
236
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟฯ อุบลราชธานี
01 มิ.ย. 3102
241
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรม “แกนนำคนต้นแบบ หัวใจปลอดภัยไว้ก่อน” แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
11 มิ.ย. 3102
250
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกปลุกกระแสทวงสิทธิ์ อากาศไร้พิษควันบุหรี่ในตลาดของประชาชน ณ ลานตลาดโต้รุ่งราชบุตร ณ ตลาดใหญ่ และตลาดสดเทศบาล 5 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
31 พ.ค. 3102
261
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 59 “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิด วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
29 พ.ค. 3102
258
วันที่ 19พฤษภาคม 2558 ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
19 พ.ค. 3102
221
ประชุมเตรียมงาน 31 พฤษภาคม “วันงดสูบบุหรี่โลก 59 ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
04 พ.ค. 3102
242
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการิ เรื่องการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล วันที่ 25-26 เมษายน 2559
25 เม.ย. 3102
191
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลฯ ซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรของโรงพยาบาลในการระงับเหตุอัคคีภัย และการฝึกการดับไฟ การใช้เครื่องดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ วันที่ 25-27 เม
25 เม.ย. 3102
534
ประชุมภาคีร่วมดำเนินโครงการ “ร้านอาหารเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลอดบุหรี่” 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี
21 เม.ย. 3102
215
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรม มหาสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย 59 รวมใจ ชาวสรรพสิทธิ์ วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ พลับพลาเรือน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
12 เม.ย. 3102
205
รณรงค์วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า วันที่ 5 เมษายน 2559
05 เม.ย. 3102
206
นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เ
05 เม.ย. 3102
233
คณะกรรมการโครงการรณรงค์ "สรรพสิทธิ์ปลอดภัยต้นแบบคนอุบล" ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ให้สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเข้า-ออกโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 4-22 เมษายน 2559
04 เม.ย. 3102
219
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ "สรรพสิทธิ์ปลอดภัยต้นแบบคนอุบล" ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการของโรงพยาบาล ต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ผ่านเข้า-ออกโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสุขศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2559
01 เม.ย. 3102
198
กลุ่มงานสุขศึกษา รณรงค์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทำความสะอาดห้องส้วมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้จะต้องงดการใช้สารเคมีในการล้างทำความสะอาดห้องส้วม ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ รณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันทำค
01 เม.ย. 3102
352
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดทำโครงการสรรพสิทธิ์ปลอดภัยต้นแบบของคนอุบลราชธานี เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคคลากรและผู้มารับบริการได้มีการสวมใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฏจราจร เป็นตัวอย่างที่ดีด้านความ
01 เม.ย. 3102
218
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมืองปากชอง สปป. ลาว วันที่ 28 มีนาคม 2559 นำโดย ท่านนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี น.พ.สุรพร ลอยหา และท่าน น.พ.ชลิต ทองประยูร จำนวนผู้ป่วยตรวจ1074 คน และทันตกรรม 140 คน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสร้างสาย
28 มี.ค. 3102
362
กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาจิตอาสา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
28 มี.ค. 3102
587
กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิลาลง
22 มี.ค. 3102
251
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยไตเทียม,ฝ่ายโภชนาการ,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และผู้ป่วยปลูกไตเทียมของโรงพยาบาล จัดกิจกรรมวันไตโลก “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4
09 มี.ค. 3102
338
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ร่วมพิธีประกาศนโยบายค่ายทหารปลอดบุหรี่ กิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ กำลังพลกรมทหารราบที่ 6 “โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบกแบบบูรนาการ” วันที่ 8 มีนาคม 2559
08 มี.ค. 3102
301
โลโก้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ใหม่ 2559 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข2559
02 มี.ค. 3102
1774
เป็นวิทยากรอบรมโครงการชุมชนปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
05 ก.พ. 3102
226
อบรมผู้นำด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-58 มกราคม 2559 ณ ห้องเจค โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.
26 ม.ค. 3102
246
ประชุม “จัดทำโครงสร้างงานและกรอบอัตรากำลังงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
23 ม.ค. 3102
214
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต ” ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ มณฑลทหารบก ที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสง
09 ม.ค. 3102
455
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad 2015 วันที่ 11 ธันวาคม 2558
11 ธ.ค. 3101
226
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี
16 ธ.ค. 3101
261
กิจกรรม โรงบุญ “วันพ่อ” 5 ธันวาคม กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และแพทย์วิถีธรรม วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
04 ธ.ค. 3101
239
เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวนภาคอีสาน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อุบล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
27 พ.ย. 3101
217
ประชุมประกาศการสนับสนุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ โดย รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กลุ่มงานสุขศึกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
26 พ.ย. 3101
447
ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา เดินรณรงค์ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ภายในโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย เห็นโทษของการสูบหรี่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
20 พ.ย. 3101
214
กิจกรรมวันเบาหวานโลก “กิน อยู่ เป็น” รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้มาใช้บริการที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 3101
212
กิจกรรม สัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2558 “ชีวิตดี๊ดี ถ้ามีสติ” โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 11 พ.ย. 2558
11 พ.ย. 3101
211
ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสรระสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดปลอดบุหรี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ สสจ.อุบล ร่วมกับ สสจ.,ม.อุบล,วสส.อุบล,ประชาคมงดเหล้า,สื่อมวลชน
26 ต.ค. 3101
209
กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมรณรงค์ออกพรรษาปลอดเหล้า บุหรี่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 กับภาคีเครือข่าย เทศบาล, รร.นารีนุกูล, ป้องกันภัย, ตำรวจ, เครือข่ายงดเหล้า, สภาเด็ก, ศูนย์นวัตกรรมฯ อสม. cmuวัดใต
25 ต.ค. 3101
227
ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา และงาน IC เดินรณรงค์ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และวันล้างมือโลก ภายในโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
15 ต.ค. 3101
211
วันที่ 9 ต.ค. 58 ภาคีเครือข่ายชาวอุบลราชธานีร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีบุญเดือนสอบเอ็ดออกพรรษาอุบลราชธานีปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยนางสาวสมปรารถณา วิกกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นปร
09 ก.ย. 3101
229
กลุ่มงานสุขศึกษา เลี้ยงส่งนายสมโชคดี พวงน้อย เนื่องในเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 25 กันยายน 2558
25 ก.ย. 3101
232
ประเมินมาตฐานสุขศึกษา วิศกรรมการแพทย์ อาคารและสิ่งแวดล้อม รพ.ราศรีไศล ในนามสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 วันที่ 10 ก.ย.58
10 ก.ย. 3101
227
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา โดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ ประธานคณะประเมิน และคณะเยี่ยมชมบู้ทต่างๆ พร้อมซักถาม ในวันที่ กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา
07 ก.ย. 3101
289
ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา ประชุมสรุปผลงาน ประจำปี 2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
21 ส.ค. 3101
263
กลุ่มงานสุขศึกษา ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
18 ส.ค. 3101
758
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
17 ส.ค. 3101
248
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาล จัดประชุมวิชาการ จิตอาสา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วย ฯ
14 ส.ค. 3101
220
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ และอาคาร สิ่งแวเล้อม รพ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 11 ส.ค.58
11 ส.ค. 3101
262
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ และอาคาร สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 11 ส.ค.58
11 ส.ค. 3101
190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด