วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

" สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล "

:: พันธกิจ (Mission) ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ::

 • ให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะทางขั้นสูงโดยเน้นระดับตติยภูมิและให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบผสมผสาน
 • ผลิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการ
 • เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 10 และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพแบบยั่งยืน
   
 • มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและระบบสนับสนุนบริการที่ได้มาตรฐานสากล
   
 • บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการบริการสุขภาพ
   

:: เป้าหมาย (Goal) ::

 1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
 2. ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง
 3. สถาบันแห่งความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 4. บุคลากร ดี เก่ง และมีความสุข
 5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

:: เข็มมุ่ง ปี 2561 :: 

 1. ลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มเฉพาะโรค ได้แก่
  1) กลุ่มมารดาและทารก(PPH)
  2) ผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อ(pneumonia with sepsis)
  3) กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด(open heart surgery)
  4) ผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรง(trauma ISS score>15)
 2. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการดูแลรักษา(Hospital Acquired pneumonia หรือ Ventilator Associated pneumonia)
 3. จัดการความปลอดภัยด้านยา ได้แก่ Hight Alert Drug, Drug reconcile, ความเสี่ยงด้านยาระดับ G-H-I
 4. บริหารจัดการการดำเนินงานด้านเครือข่ายในแต่ละ PCT
 5. บริหารประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร(Communication for team building)

:: แผนยุทธศาสตร์ (Strategic) ::

 1. Service Excellence
  กลยุทธ์ที่ 1 : ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา
 2. People Excellence
  กลยุทธ์ที่ 2 : สถาบันแห่งความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. PP Excellence
  กลยุทธ์ที่ 3 : ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 4. Governance Excellence
  กลยุทธ์ที่ 4 : บริหารจัดการโรงพยาบาลได้มาตรฐานสากล
  กลยุทธ์ที่ 5 : บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสู่องค์กรแห่งนวตกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด