รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 และปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง พยาบาล เสียงแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน  ซึ่งวันพยาบาลสากลถูกกำหนดขึ้น เพื่อสดุดีคุณงามความดีของ“มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล”     ที่ทำประโยชน์ อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง อีกทั้ง ยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทาง เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี    “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” เป็นชาวอังกฤษ  เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1820 ที่เมือง ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ในตระกูลคหบดี ท่านได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามแบบชาวอังกฤษ มีการศึกษาดี  มีการศึกษาดี สามารถเรียนรู้และพูดได้หลายภาษา มีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่เพราะความแตกต่างระหว่างชนชั้นในยุคนั้น จึงทำให้ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก จึงตัดสินใจเข้าศึกษาในสถานพยาบาล โดยถูกคัดค้านจากบิดามารดาและคนรอบข้างอย่างมาก เพราะสมัยนั้นงานพยาบาลถือเป็นอาชีพที่ต่ำต้อย สตรีที่เรียนวิชาชีพพยาบาลหรือพยาบาลส่วนใหญ่ มาจากครอบครัวที่ยากจน แต่ท่านถือว่า ความมีคุณค่ามนุษย์อยู่ที่การปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ตนดำรงอยู่ ท่านจึงได้ศึกษา อบรมดูงานด้านการพยาบาล ในประเทศต่างๆ ต่อมาในปีคริสตศักราช 1853 เกิดสงครามไครเมีย “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” พร้อมสตรีอาสาสมัครจำนวน 38 ท่าน ได้เข้าทำงานดูแลทหารบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลแบแรท เมืองสคูตารี่ ที่มีผู้บาดเจ็บมากถึง 3,000-4,000 คน อยู่รวมกันอย่างแออัด อากาศถ่ายเทไม่ดี อาหารไม่เหมาะสม น้ำดื่มไม่เพียงพอ ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยน ต้องใส่เสื้อผ้าเก่าเปื้อนเลือด รวมทั้งในเวลากลางคืน ไม่มีแสงสว่าง ต้องนอนในความมืด ไม่มีผู้ดูแล ทำให้ผู้บาดเจ็บมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 42  “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ได้ปฏิรูปโรงพยาบาลเกือบทุกด้าน และปฏิวัติการพยาบาล โดยการดูแลเอาใจใส่คนเจ็บป่วยเป็นอย่างดี เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ แม้ในยามกลางคืนยังถือตะเกียงเดินเยี่ยมคนป่วยอย่างสม่ำเสมอ ท่านใช้เวลาเพียง 6 เดือน สามารถลดอัตราการตายลงเหลือร้อยละ 2 จากความรู้ความสามารถและความเสียสละ โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก นับเป็นการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่ ท่านได้รับการสรรเสริญคุณงามความดี และความเสียสละว่า “เป็นสุภาพสตรีแห่งดวงประทีป (The Lady of the Lamp)” “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ใช้ชีวิตเพื่อช่วยกิจการของการพยาบาลอย่างต่อเนื่องและระยะยาวนานนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1860 จนกระทั่งถึงแก่กรรมในเดือนธันวาคม คริสตศักราช1910 ขณะอายุได้ 90 ปี ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกล่าวสดุดี“มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” โดยนางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล,นิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล, ปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง พยาบาล เสียงแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน  โดยมีบุคลากรด้านการพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด