ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้ารับฟังสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2561 เขตบริการสุขภาพที่ 10
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้ารับฟังสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2561 เขตบริการสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติคุณ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทีประชุมได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ,คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ,คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ,คณะที่ 4 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ./Primerry Care Cluster/รพ.สต.ติดตาว) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด