หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

กลุ่มงานสุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมเครือข่ายชุมชน เทศบาลอุบล ไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดยโสธร วันที่ 6 สิงหาคม 2558
06 ก.ย. 3101
264
กลุ่มงานสุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมเครือข่ายชุมชน เทศบาลอุบล ไปศึกษาดูงาน คำกลาง Model จังหวัดยโสธร วันที่ 6 สิงหาคม 2558
06 ส.ค. 3101
193
กลุ่มงานสุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพในการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมเครือข่ายชุมชน เทศบาลอุบล ไปศึกษาดูงานนวัตกรรมในการดูแลป้องกันโรค NCD แบบองค์รวม ณ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วันที่ 6 สิงหา
06 ส.ค. 3101
217
ร่วมรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2558 และร่วมแสดงพลังปฏิญาณตนเดินวิ่งปั่นจักรยานนั่งรถรางไหว้พระ 9 วัด พร้อมเปิดถนนสายวัฒนธรรมริมมูล ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.30 น. ณ ลานพลับพลาเรือนไทย โรงพยาบา
30 ส.ค. 3101
321
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มาตรฐานวศวกรรมความปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 10 รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 29 กรกฎาคม 2558
29 ส.ค. 3101
212
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา วิศวสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่ รพ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 27 ก.ค.58 ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10
27 ส.ค. 3101
274
กลุ่มงานสุขศึกษา ประเมินและติดตามผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส. ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันลิหิตสูง ทั้งรุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 21และ24 กรกฎาคม 2558
24 ก.ค. 3101
189
ร่วมพิธีและกิจกรรมที่มทบ.22 ผบ.มทบ.ประกาศเลิกบุหรี่รวมทั้งบุคลากรระดับผู้นำร่วมใจประกาศ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ คณะเภสัชฯ ม.อุบล และทีมของ รพ.สปส. ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นเกียรติ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
21 ก.ค. 3101
1362
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานวิศวความปลอดภัย เขตสุขภาพที่10 ที่ รพ.กันทลักษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 58
20 ก.ค. 3101
191
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานวิศวความปลอดภัย เขตสุขภาพที่10 ที่ รพ.ขุนหาญ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 58
20 ก.ค. 3101
192
ศึกษาดูงาน กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และแพทย์วิถีธรรม ดูงานตลาดสีเขียว จ.สุรินทร์, บ้านปราชญ์ พ่อคำเดื่อง บุรีรัมย์, บ้านคุณคนึง จ.สุรินทร์ โดย มีคณะ 3 คณะมาดูงาน จากประเทศภูฏาน สปส.อุบล และอีกคณะฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 255
18 ก.ค. 3101
254
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 ออกประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ณ จังหวัดสุรินทร์
13 ก.ค. 3101
213
ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา เดินรณรงค์ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ภายในโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย เห็นโทษของการสูบหรี่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
28 ก.ค. 3101
182
วันที่ 12 มิ.ย. 2558 ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างวิหารวัดมหาวนาราม จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ กองทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของชมรมจิตอาสาในโรงพยาบาล
12 มิ.ย. 3101
246
ทีมวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้ความรู้และแนะนำการลดอ้วน ลดพุง ให้กับกำลังพลกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี วันที 11 มิ.ย. 2558
11 มิ.ย. 3101
232
ทีมวิทยากรปรับพฤติกรรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ลดอ้วน ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแพทย์วิถีธรรม ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัช วันที 9 มิ.ย. 2558
09 มิ.ย. 3101
215
กลุ่มงานสุขศึกษา ประเมินและติดตามผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส. ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันลิหิตสูง ทั้งรุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558
27 พ.ค. 3101
190
ทีมวิทยากรลด ละ เลิกบุหรี่ ให้ความรู้ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารอากาศ ณ กองบิน21 วันทีา27พ.ค.58 กว่า 200 นายและมีดป้าหมาย จะเข้ารับการบำบัด60 ราย
27 พ.ค. 3101
245
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลนครอุบลราชธานี, ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี,องค์การส่วนบริหารจังหวัดอุบลราชธานี,กระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมณ
26 พ.ค. 3101
228
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดย กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันความดันโลหิตสูงโลก วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก 18-22 พฤษภาคม 2558 จัดงานวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
22 พ.ค. 3101
1014
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “บทบาทประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
16 พ.ค. 3101
210
กลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมการให้การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ในบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเครือข่าย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
14 พ.ค. 3101
221
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลฯ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
08 พ.ค. 3101
359
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล, หน่วยงานซ่อมบำรุง,งานเวชนิทัศน์โรงพยาบาลฯ จัดนิทรรศการ 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
08 พ.ค. 3101
467
กลุ่มงานสุขศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม วิทยากร (ครู ก) แกนนำเยาวชนนักสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
06 พ.ค. 3101
197
กลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส. ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันลิหิตสูงขึ้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาม
29 เม.ย. 3101
219
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจประเมิน 5 ส. จากคณะกรรมการประเมิน 5 ส. โรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
28 เม.ย. 3101
182
ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา เดินรณรงค์ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ภายในโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย เห็นโทษของการสูบหรี่ ประจำเดือนเมษายน วันที่ 24 เมษายน 2558
24 เม.ย. 3101
205
กลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส. ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันลิหิตสูงขึ้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวช
22 เม.ย. 3101
203
กลุ่มงานสุขศึกษา เข้าร่วมประชุมปาถกฐา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สู่โรงพยาบาลคุณธรรม “สรรพสิทธิ์ 80 ปี ความดี ความภาคภูมิใจ” รุ่น 1 และรุ่น 2 วันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลส
20 เม.ย. 3101
200
กลุ่มงานสุขศึกษา จัดนิทรรศการและร่วมประชุมวิชาการ “ควบคุมยาสูบและสุรา” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ยู-เพลสอุบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27 มี.ค. 3101
193
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรมมหาสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย รวมใจชาวสรรพสิทธิ์ 58 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
10 เม.ย. 3101
207
เดินรณรงค์ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เดือนกุมภาพันธ์ ของชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เห็นโทษและข้อห้ามของการสูบหรี่ ภายในโรงพยาบาล 20 กุมภาพันธ์ 2558
20 ก.พ. 3101
187
กลุ่มงานสุขศึกษา และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
22 ม.ค. 3101
204
กลุ่มงานสุขศึกษาจัดประชุมสรุปการดำเนินงานปี2557 และสวัสดีปีใหม่ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี 2558
27 ธ.ค. 3100
186
กลุ่มงานสุขศึกษา ประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของโรงพยาบาล ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มกราคม 2558
30 ม.ค. 3101
185
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประชุมและสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
05 ก.พ. 3101
173
กลุ่มงานสุขศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานที่มอบของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ 2558
11 ก.พ. 3101
159
กินสบายใจ ห่างไกลโรคปี 3 กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรคปี 3 วันที่ 16-18 มกราคม 2558 ณ ชั้น G ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า
16 ม.ค. 3101
373
กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนาการ และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานกิจกรรม หน้าห้องยา 4 รพ.สรรพสิทธิประสงค์
04 ก.พ. 3101
244
ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา เดินรณรงค์ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ภายในโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย เห็นโทษของการสูบหรี่ ในวันที่ 23 มกราคม 2558
23 ม.ค. 3101
182
“ ความรู้ คู่คุณธรรม นำพาสู่อนาคต ” กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2558 ณ มณฑลทหารบก ที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
10 ม.ค. 3101
184
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยไตเทียม ,ฝ่ายโภชนาการ,งานประชาสัมพันธ์,และผู้ป่วยปลูกไตเทียมของโรงพยาบาล จัดกิจกรรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมข้างห้องยา 4
12 มี.ค. 3101
286
ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
16 ก.พ. 2558
183
กลุ่มงานสุขศึกษา และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาล ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
22 ม.ค. 3101
168
ติดตามผู้ร่วมโครงการลดอ้วนลดพุงปี 2 จำนวน 55 ราย บุคลากรรพ. 43 ราย บุคคลภายนอก 12 ราย
16 ก.ค. 2557
766
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพบสมาชิก สมัครสมาชิก การแสดง นิทรรศการชมรม 13 ชมรม จำหน่ายผักไร้สารเคมี โดยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รพ.
10 ก.ค. 2557
220
เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ไหว้พระ 9 วัด งดเหล้า งดบุหรี่ เข้าพรรษา ปี 2557
11 ก.ค. 2557
242
โครงการหนูๆบอกคนรักเลิกบุหรี่
20 มิ.ย. 2557
369
หนูๆบอกคนรักเลิกบุหรี่
17 มิ.ย. 2557
233
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด