ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบนโยบาย กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10
          นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบนโยบาย กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 และข้อมูลผลการปฎิบัติงานของจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนร่วมรับทราบปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี โดยเขตสุขภาพที่ 10 (ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) เข้าร่วมรับฟัง สำหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 10 ได้นำเสนอการใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ภายใต้แนวคิด "คนไทย ใส่ใจดูแลกัน" โดยใช้อำเภอเป็นฐาน ทำงานอย่างมีส่วนร่วมตามแนวประชารัฐ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำและความเป็นเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้บุคคลครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากนั้น ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพบปะประชาชนและให้กำลังใจให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ พร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข อาทิ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี การพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และ รพ.สต. แบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีความรู้รอบด้านสุขภาพ รู้เท่าทันสื่อ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด