โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรคความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนทั่วโลกตายก่อนวัยอันควร และเป็นปัญหาที่กำลังมีความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO, 2013) พบว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด จำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลกพบว่ามีจำนวนเกือบพันล้านคน สองในสามอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และคาดการณ์ว่าจะมีโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อย การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือ และไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค โดยการทำงานของสหวิชาชีพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 งานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงเรียนปทุมวิทยากร ข่าว นายกมลชัย ม่วงคูภาพ นายเสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด