หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12 หน้า

กิจกรรม

ราตรีศรีสรรพสิทธิ์ คือรักและผูกพัน
02 ต.ค. 2560
147
รับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
25 ก.ย. 2560
148
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล
22 ก.ย. 2560
157
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี วันมหิดล ปี2560
21 ก.ย. 2560
126
ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ
18 ก.ย. 2560
139
สรรพสิทธิประสงค์ รับ Re-ac มาตรฐานคลินิกยาเสพติดรอบ 2
14 ก.ย. 2560
787
เครือข่ายสรรพสิทธิประสงค์ พีจีเอส ร่วมปรึกษาหารือการควบคุมคุณภาพของผลผลิตสมาชิกตามมาตรฐาน
05 ก.ย. 2560
161
“การให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย” (Blood Safety)2017
13 ก.ย. 2560
130
ร่วมคิดร่วมฝัน สรรค์สร้างอนาคต 100 ปี สรรพสิทธิประสงค์
03 ก.ย. 2560
334
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการประเมินองค์กรดูแลห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ ในที่ทำงาน ปี2560
07 ก.ย. 2560
315
บรรยายพิเศษ เรื่องเล่า คุณธรรม การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4
07 ก.ย. 2560
216
ไตเทียมสรรพสิทธิ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่รอคิวปลูกถ่ายไต
01 ต.ค. 2560
474
ประธานคณะที่ปรึกษารมต. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
06 ก.ย. 2560
141
กลุ่มงานสุขศึกษา และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สรรพสิทธิประสงค์ PGS จัดประชุมวางแผนการจัดซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติรวมถึงบุคลากร ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย
20 ก.ค. 3103
230
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เยี่ยมให้กำลังใจ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
17 ก.ค. 1103
242
กลุ่มงานสุขศึกษา จัดประชุมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของแต่ละแผนกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50พรรษามหาวชิราลงกรณ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560
20 มิ.ย. 3103
209
ก.สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดปลอดบุหรี่ โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้
31 พ.ค. 3103
340
ก.สุขศึกษาและทีมสหวิชาชีพ นำโดย นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและนางสายทอง แก้วกนก ประธานชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกันรณรงค์บุหรี่เชิงรุก บริเวณตลาดใหญ่ ตลาดน้อย ตลาดบ้านดู่ ตลาด5 และขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ในวัน
29 พ.ค. 3103
164
กลุ่มงานสุขศึกษา และชมรมฟุตบอล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน สรรพสิทธิคัพ ปี2560 ในวันที่ 11 - 26 มีนาคม 2560 โดยมี นายแพทย์อาวุธ แก้วภมร ประธานชมรมฟุตบอล กล่าวเปิดการแข่งขัน มีบุคลากรในโรงพยาบาล ส่งท
26 มี.ค. 3103
396
กลุ่มงานสุขศึกษาและสหวิชาชีพ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก ปี 2560 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “อ้วนกลม ระทมไต” โดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
09 มี.ค. 3103
331
ทีมงานศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.สต.ปทุม สสจ.อุบล) ร่วมอบรมอ
28 ก.พ. 3103
299
ก.สุขศึกษาและชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดการอบรมพัฒนาจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
23 ก.พ. 3103
327
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลกโดยมีนายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบล เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้
03 ก.พ. 3103
189
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และภาคีเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายแพทย์วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา ศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงงานโปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ จ.สมุทรสาคร
08 ก.พ. 3103
591
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศ ผ่านเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีตัวแทนจากกลุ่มงานสุขศึกษาและหัวหน้างานซ่อมบำรุงเป็นตัวแทนโรงพยาบาลรับมอบใบประกาศ
05 ม.ค. 3103
297
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สรรพสิทธิประสงค์ PGS ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เดินตามรอยพ่อ ขอขายขาดทุน" นำข้าวสาร ผัก ผลไม้ ปลอดสารเคมี มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
20 ม.ค. 3103
129
เทศบาลนครอุบลราชธานี กองบิน21 และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำโดยนายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ ร่วมเป็นประธานในกิจกรรม ปั่นสุขภาพดี รับปี2560 โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงให้
07 ม.ค. 3103
316
กลุ่มงานสุขศึกษาจัดทำโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วีระ มหาวนากูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2
14 พ.ย. 3102
447
ร่วมแสดงความยินดีและส่งนายแพทย์เศวต ศรีศิริ
18 พ.ย. 2559
395
กลุ่มงานสุขศึกษานำโดยนายสูติ ปัจฉาภาพหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงานร้านอาหารปลอดบุหรี่ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมี
26 ต.ค. 3102
125
นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นให้เกียรติประธานเปิดกิจกรรม "โรงบุญ" โดยความร่วมมือของชมรมจริยธรรม นำโดยนายแพทย์วิเชียร เชาว์ศรีกุลและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
26 ต.ค. 3102
153
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ นำโดยคุณสายทอง แก้วกนก ประธานชมรมฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)และรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (No Smoking Round) ให้สุขศึกษา
14 ต.ค. 3102
245
ก.สุขศึกษา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานจิตอาสาประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด
15 ก.ย. 3102
351
ก.สุขศึกษาและคณะกรรมการชาวแอโรบิก ร่วมจัดกิจกรรมชาวแอโรบิกสรรพสิทธิ์ร่วมใจ ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลโรคภัย โดยมีท่านนายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด
14 ก.ย. 3102
173
กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ในวันที่ 12 และ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลาหลวงศรีโภคา ชั้น 2 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราช
12 ก.ย. 3102
199
กลุ่มงานสุขศึกษา ประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการแก้ปัญหาสุขภาพ ปี2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสุขศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2559
22 ส.ค. 3102
169
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง ให้สุขศึกษา จัดโปสเตอร์ แจกแผ่นพับให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 18-20 สิงหาคม 2559
18 ส.ค. 3102
176
มหกรรม "โฮมกันฮักแพง เบิงแยงสุขภาพ" Health Care Together ก.สุขศึกษา ฝ่ายโภชนาการ ร่วมออกบู๊ทจัดแสดง อาหารต้านมะเร็ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่นโฮเทล วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559
16 ส.ค. 3102
222
นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายบุหรี่ให้แก่บุคลากรที่เสพบุหรี่เพื่อการ ลด ละ เลิก ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 6/3 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
01 ส.ค. 3102
148
กลุ่มงานสุขศึกษาและภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมรับประเมินมาตรฐานสุขศึกษา จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต10 โดยมีท่าน นพ.ชลิต ทองประยูร เป็นประธานรับการประเมิน ณ ห้องประชุม 6/3 อาคาร 50พรรษ
05 ส.ค. 3102
181
ชมรมบาสเก็ตบอล สรรพสิทธิ จัดการแข่งขัน "สรรพสิทธิคัพ ครั้งที่2" โดยมีนายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารนันทนาการ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 25
30 ก.ค. 3102
185
CMUปทุมมาลัยร่วมกับ ก.สุขศึกษา ก.โภชนาการ ก.กายภาพบำบัด ก.ทันตกรรม ก.จิตเวช จัดกิจกรรม “โครงการเด็กไทย ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559
27 ก.ค. 3102
252
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รณรงค์ ประชาชน อายุ35ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยง ณ บริเวณพลับพลา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
07 ก.ค. 3102
384
ศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพื่อนใจ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ วันที่5-7กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล2,3และเทศบาลบูรพา
05 ก.ค. 3102
274
กลุ่มงานสุขศึกษา รับการเยี่ยมสำรวจและให้กำลังใจ Quality Round ณ กลุ่มงานสุขศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
05 ก.ค. 3102
263
ชมรมแอโรบิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก บริเวณ ลานกิจกรรม หน้าห้องยา4 เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพให้แก่บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ในวันที่30 มิถุนายน 2559
30 มิ.ย. 3102
269
กลุ่มงานสุขศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาองค์กรสู่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของบุคลากร รุ่นที่1 สถานี่ดาวเทียมสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธ่านี วันที่27-29 มิถุนายน 2559
27 มิ.ย. 3102
133
ศูนย์องค์รวม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานการพยาบาล มูลนิธิฟ้าใส ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจหาเชื้อ HIV บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องยา4 วันที่1 ก.ค.2559 "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้"
01 ก.ค. 3102
217
กลุ่มงานสุขศึกษา ดำเนินการติดตามประเมิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3เดือนหลังทำกิจกรรมรณรงค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร50พรรษา
28 มิ.ย. 3102
171
ชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์Smoking Round เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ และสร้างจิตสำนึกในการไม่สูบบุหรีให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วย รวมถึงญาติผู้ป่วย วันที่ 30 มิถุนายน 2559
30 มิ.ย. 3102
169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด