ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ฯ และคณะกรรมการบริหาร เดินทางมาร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และแจ้งประกาศสมาพันธ์ฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยตัวแทนด้าน สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนา และสื่อมวลชน จำนวน 10 ท่าน มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการที่ปรึกษา นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอนุกรรมการ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ 1. ร่วมทำงาน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ 2. ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติภายในจังหวัด 3. รายงานการดำเนินงานให้จังหวัดปลอดบุหรี่ 4. เสนอรายงานการดำเนินการ ความคิดเห็นต่อสมาพันธ์ฯ ในการนี้ ที่ประชุมมีการนำเสนอการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ถึงการดำเนินงานเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีการดำเนินงานที่หลากหลายรูปแบบ มีผลงานมากมายเป็นที่ชื่นชมของประธานสมาพันธ์ฯและคณะ ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอุบลราชธานี คือ การบูรณาการงานที่ทำทุกภาคเครือข่ายร้อยเรียงเป็นเนื้อเดียวกัน จะก่อให้เกิดผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสมาพันธ์จะพิจารณาให้จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าประกวดในWHO ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี งบประมาณ 2559 และจะสนับสนุน คอนเสิร์ตดาราปลอดบุหรี่ ในงานกีฬามหาวิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด