แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว นำเสนอผลงาน

แพทย์หญิงณัชฎา ประสิทธิภูริปรีชา แพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอโครงการชุมชม ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (Work shop III) “Community Oriented Care” ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอโครงการ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉิน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ) ในเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบ