พันธกิจ

          กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดพันธกิจของการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มงาน พันธกิจของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสอดคล้องกับสถาบันฝึกอบรมในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีการจัดแสดงพันธกิจ ในศูนย์ประสานงานภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และเวปไซด์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดยมีกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

  • ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ
  • พัฒนางานบริการด้านการแพทย์ปฐมภูมิ
  • พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ยั่งยืน

โดยมีผมสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม คือ 

แพทย์เฉาพะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามสมรรถะหลักทั้ง 6 ด้าน ตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว และมีขีดขั้นความสามารถตามกำหนดกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อม้่นได้ (EPA)ทั้ง 7 กิจกรรม