ข่าวกิจกรรมทั่วไป

เรื่อง วันที่
รายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก 2566 13 ก.ค. 2566
ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 19 เม.ย. 2566
ประกาศ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 17 มี.ค. 2564
แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว นำเสนอผลงาน 14 เม.ย. 2563
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงาน 30 เม.ย. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 24 ส.ค. 2559