ภาพกิจกรรม

รูปหน้าแรก
130 x 100 pixel
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
วันที่ทำกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมถวายความรู้ เกี่ยวกับ กระท่อมและฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
คลินิกหมอครอบครัวชยางกูร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2566
คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร จัดกิจกรรมตรวจสุขพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2566
ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียน
กิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
งานบริการทันตกรรมเชิงรุกในเรือนจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
รณรงค์ทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
การตรวจประเมินเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ
การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล