ภาพกิจกรรม

เรื่อง วันที่
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 19 ก.ค. 2566
กิจกรรมถวายความรู้ เกี่ยวกับ กระท่อมและฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 14 ก.ค. 2566
คลินิกหมอครอบครัวชยางกูร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2566 16 ก.พ. 2566
คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร จัดกิจกรรมตรวจสุขพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2566 14 ก.พ. 2566
ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียน 09 มิ.ย. 2566
กิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 11 มิ.ย. 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 28 มิ.ย. 2566
งานบริการทันตกรรมเชิงรุกในเรือนจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 28 มิ.ย. 2566
รณรงค์ทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 07 ก.ค. 2566
การตรวจประเมินเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ 23 มี.ค. 2566
การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล 03 เม.ย. 2566