ข้อมูลบุคลกร

ลำดับศูนย์สุขภาพชุมชน

จำนวนชุมชนที่รับผิดชอบ

( ชุมชน )

จำนวนหลังคาเรือน

( หลังคา )

จำนวนประชากรUC

(คน)

จำนวนประชากร

( คน )

1ท่าวังหิน153,54512,35020,018
2ชยางกูร194,4818,49917,493
3ปทุมวิทยากร183,6126,70315,331
4ปทุมมาลัย183,9078,45620,380
5วัดใต้81,5064,5757,105
                รวม8117,75643,50285,046