ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ ตามแผนเงินบำรุง ปี ๒๕๕๗

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
                   ด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด ๑,๑๘๘ เตียง  มีผู้ป่วยที่มารับบริการเฉลี่ยวันละ ๒,๐๐๐ คน/วัน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขา อีกทั้ง เป็นสถานบริการระดับตติยภูมิที่มีศักยภาพในระดับแนวหน้าในการให้บริการทางการแพทย์ และเป็นศูนย์ในการรักษาพยาบาลเฉพาะโรค  ที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง ตลอดจนเป็นสถานบริการที่รับรับระบบการส่งต่อผู้ป่วย จึงจำเป็นจะต้องจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดหาเพื่อให้ทันต่อการใช้งาน และเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลฯ   

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                        ๒.๑ เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์อย่างเพียงพอในการบริการหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต อุบัติเหตุ
    ๒.๒ เพื่อการใช้งานดูแลผู้ป่วยหนักระยะวิกฤต บนพื้นฐานของการให้การบริการดูแลผู้ป่วยหนัก
ระยะวิกฤตอย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัย  

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
                      ประกาศราคากลาง.pdf
                      ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 21 รายการ.pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      งวดเดียว ภายใน ๖๐ วัน

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒๓,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๒๓,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
                      โทรศัพท์ ๐๔๕๒๔๔๙๗๔
                      เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

16 มกราคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด