ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขึ้นรับโล่ห์รางวัล ต้นแบบงานบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จากนายแพทย์ พิสิศฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขึ้นรับรับโล่ห์รางวัล ต้นแบบงานบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จากนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น