เกี่ยวกับศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ

         ด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในสังคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดระบบบริการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา บูรไนดารุสซาเลม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทย ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง บริการสุขภาพ ASEAN โดยมุ่งเน้นให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการจัดการ ด้านวิชาการ บริการ และพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ และ ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้ดำเนินการตามนโยบาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง บริการสุขภาพ ASEAN โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการจัดการ ด้านวิชาการ บริการ และพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ และ ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ

พร้อมบริการ

24 ชั่วโมง

5 ภาษา

บริการล่าม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแปลภาษาต่าง ๆ ดังนี้

บริการผู้ป่วยต่างชาติ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากการให้บริการตรวจรักษาชาวไทยแล้ว
ทางโรงพยาบาลยังให้บริการตรวจรักษาชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการ

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพของชาวลาว เขมร เวียดนาม
มีล่ามแปลภาษาต่างชาติ พร้อมให้บริการ
บริการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ
บริการรถรับส่งจากสนามบิน ไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คำถามที่พบบ่อย
เราได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเรื่องการติดต่อประสานงานไว้ที่ รายละเอียดด้านล่างนี้

เมื่อเป็นผู้ป่วยต่างชาติสามารถไปติดต่อได้ที่ไหน?

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ ชั้น 3 อาคารห้าสิบพรรษามหาวชิราลงกรณ โดยศูนย์ฯ นี้จะเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยต่างชาติใช้ในการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ

จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการติดต่อ?

ไม่สามารถพูดไทยได้มีล่ามภาษาใดบ้าง?

กิจกรรม

ดาวน์โหลด
บริการเอกสารสำคัญในการรับบริการ

เพื่อขอนัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารห้าสิบพรรษามหาวชิราลงกรณ
โทร. 045-319255,045-244973 ต่อ 1522
แฟกซ์. 045-319255