ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

                เรื่อง   การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔
จำนวน ๑ รายการ

   ----------------------------------------------

                    ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

 

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

 

หน่วยนับ

จำนวน

Tigecycline 50 mg for injection

Vial

๗,๕๐๐

 

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

                   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                   ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้ง

                           เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตาม

                           ระเบียบของทางราชการ

                   ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

                       ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

                       เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

                             หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

                          กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญากับจังหวัดต้องรับและ

                          จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท

                          คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

            - กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวิชาการเภสัชกรรม ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก (เดิม)  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

             -  กำหนดยื่นใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ......๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ……

ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

               -  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคา  ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  ตึกผู้ป่วยนอก(เดิม) ชั้น ๕  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่……๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘….ถึงวันที่…๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘….ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์    www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖, ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๓๖๘  ในวันและเวลาราชการ

 

                                     ประกาศ ณ วันที่……๕ มิถุนายน ….พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

05 มิถุนายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด