ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                          ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
                           ๑. ด้ามจับแบบบลู
                               จำนวน ๑๐ ชิ้นๆ ละ ๙๔,๓๖๘.๒๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๙๔๓,๖๘๒.๕๐ บาท
                          ๒. คลิปหนีบเส้นเลือดขนาด ๕ มม.
                               จำนวน ๗๐ ชิ้นๆ ละ ๙,๑๔๘.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖๔๐,๓๙๕ บาท
                          ๓. วัสดุห้ามเลือดละลายน้ำได้
                               จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้นๆ ละ ๒๑๕.๓๓ บาท เป็นเงินจำนวน ๘๖๑,๓๒๐ บาท
                          ๔. วัสดุห้ามเลือดละลายน้ำได้ ๕x๗ cm.
                               จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้นๆ ละ ๒๒๖.๖๖ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๓,๓๐๐ บาท
                               รวม ๔ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๗๘,๖๙๗.๕๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพียงรายเดียว จึงไม่เกิดการแข่งขัน ในรายการ ด้ามจับแบบบลู, ในรายการ คลิปหนีบเส้นเลือดขนาด ๕ มม.และเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในรายการวัสดุห้ามเลือดละลายน้ำได้, ในรายการ วัสดุห้ามเลือดละลายน้ำได้ ๕x๗ cm. 
                              คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ทางราชการเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้ และจะดำเนินการจัดซื้อใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป

                              จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓    
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

24 พฤศจิกายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด