ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารและสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๕ จำนวน ๗ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารและสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๕ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Amino acid 10% solution for Infusion, 100 ml

Essential trace elements solution Injection, 10 mL

Essential trace elements for pediatric solution Injection, 10 mL

Ferrous fumarate 200 mg tablet

6.4% Glucose , 3.2% Amino acid and 4% Lipid emulsion for peripheral infusion 1,435 kcal,

1875 ml

14.4% Glucose ,5.75% Amino acid and 4% Lipid emulsion for central venous infusion 1,475 kcal, 1250 ml

Pancreatin 40000 unit capsule

     / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๘๘๘,๙๙๕.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๘,๗๐๑,๐๖๕.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหกสิบห้าบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Amino acid 10% solution for Infusion, 100 ml

Bott

,๐๐๐

๒๑๔.๐๐

,๒๘๔,๐๐๐.๐๐

Essential trace elements solution Injection, 10 mL

Amp

,๒๐๐

๒๔๑.๘๒

๗๗๓,๘๒๔.๐๐

Essential trace elements for pediatric solution Injection, 10 mL

Amp

,๘๐๐

๑๙๐.๖๙

 

๓๔๓,๒๔๒.๐๐

Ferrous fumarate 200 mg tablet

๑,๐๐๐

Tab

,๐๐๐

๑๒๐.๐๐

 

๗๒๐,๐๐๐.๐๐

6.4% Glucose , 3.2% Amino acid and 4% Lipid emulsion for peripheral infusion 1,435 kcal,1875 ml

Bag

,๒๐๐

,๑๔๘.๐๐

,๓๗๗,๖๐๐.๐๐

14.4% Glucose ,5.75% Amino acid and 4% Lipid emulsion for central venous infusion 1,475 kcal, 1250 ml

Bag

,๒๐๐

,๒๘๙.๑๕

,๕๔๖,๙๘๐.๐๐

Pancreatin 40000 unit capsule

๕๐

Cap

,๓๐๐

,๐๔๒.๖๓

 

,๖๕๕,๔๑๙.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PU 6309G008 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

    ๔.๗ รายการที่ ๗ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๗๑๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารและสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๕ จำนวน ๗ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

          . นายเกริก          สุวรรณกาฬ       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ

          . นางสาวส่องหล้า  จิตแสง            นายแพทย์ชำนาญการ                           กรรมการ

          . นางวรรัตน์         สุระนรากุล                  เภสัชกรชำนาญการ                                        กรรมการ

                   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

09 กันยายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด