ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   ๑.    ๑. ชุดเครื่องมือผ่าตัด Set plastic จำนวน ๑ ชุด
   ๒.    ๒. เครื่องสุญญากาศสำหรับรักษาแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง จำนวน ๒ เครื่อง
   ๓.    ๓. เครื่องอุ่นร่างกายด้วยลมร้อน จำนวน ๔ เครื่อง
   ๔.    ๔. ชุดขยายวัดความดันโลหิตภายใน 2 จุด พร้อมสายสัญญาณ สำหรับเครื่อง Phillip MP 40/MP70 จำนวน ๒ ชุด
   ๕.    ๕. ชุดวัดสัญญาณชีพ+ความดันโลหิตภายใน 1 จุด+สายสัญญาณ สำหรับMP 40/MP70 จำนวน ๒ ชุด
   ๖.    ๖. เครื่องกระตุกหัวใจแบบ Biphasic/AED/External pacemaker/Internal paddle จำนวน ๑ เครื่อง
   ๗.    ๗. เครื่องมือชุดตรวจวินิจฉัย หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง
   ๘.    ๘. เครื่องควบคุมแรงดันไฟ(automatic voltage stabilizer)สำหรับflu ADR จำนวน ๑ เครื่อง
   ๙.    ๙. เครื่องเวิคสเตชั่นความละเอียดสูง จำนวน ๒ เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๒๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๔๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 


 

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 087/2558

 

11 พฤษภาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด