ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Meropenem 1 gm for injection จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

         รายการยา Meropenem 1 gm for injection จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

---------------------------------------------------------------------------

             ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Meropenem 1 gm for injection จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๖๑,๐๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้

 

 

ที่

 

 

รายการยา

 

 

ขนาดบรรจุ

 

 

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

    

   รวมเป็นเงิน

      (บาท)

Meropenem 1 gm for injection

Vial

๗๘,๐๐๐

๙๓.๐๙

๗,๒๖๑,๐๒๐.๐๐

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                       ( นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ )

                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

03 กรกฎาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด