ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ

    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

1

Iopamidol sterile solution 300 mg/mL as Iodine, 50 mL  

2

Isophane Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL for Penfill

3

Norepinephrine 1 mg/mL Injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน   ๑๐,๐๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

   ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

1

Iopamidol sterile solution 300 mg/mL as Iodine, 50 mL  

1

Vial

2,000

531.00

1,062,000.00

2

Isophane Insulin Human 100 IU/mL in 3 mL for Penfill

5

Cartridge

4,500

684.80

3,081,600.00

3

Norepinephrine 1 mg/mL Injection

1

Amp

22,000

267.50

5,885,000.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/1254 ลงวันที่ ๒0 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย

๔.๑ รายการที่ ๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่  237/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557

๔.๒ รายการที่ ๒ และ รายการที่ ๓  กำหนดตามราคากลางของยา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1312 / ๒๕๕๘ ลงวันที่  25 มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและต่อมไร้ท่อ ชุดที่ 4 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่

๑.นางปิยะรัตน์

โกมลศาสตร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

๒.นางรัชนี       

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ                  

กรรมการ

๓.นางสาวพัชรี      

กาญจนวัฒน์                  

เภสัชกรชำนาญการ                  

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

22 เมษายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด