ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทุกขนาด


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์
ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทุกขนาด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
                      ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ในรายการถุงมือชนิด
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถดำเนินการ
จัดซื้อได้ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทุกขนาด จำนวน ๓,๖๔๓,๕๐๐ คู่ๆละ ๑.๓๔ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔,๘๘๒,๒๙๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                        (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                            ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

08 เมษายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด