ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Imiglucerase 400 IU for injection จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ    การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Imiglucerase 400 IU for injection จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

Imiglucerase 400 IU for injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๘๔๗,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๔,๘๔๗,๐๔๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Imiglucerase 400 IU for injection

Vial

๑๒๐

๔๐,๓๙๒.๐๐

๔,๘๔๗,๐๔๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    .รายการที่ ๑ กำหนดตามใบเสนอราคา เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๓๕๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเวชภัณฑ์ (ยา)  Imiglucerase 400 IU for injection จำนวน ๑ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่

.

นายสุรศักดิ์

สวัสดิ์นะที

นายแพทย์ชำนาญการ                      

   ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ                      

                   กรรมการ

๓.

นายภาณุมาศ

เยาวศรี

เภสัชกรชำนาญการ                                        

                   กรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด