ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
ในรายการ  ครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ วงเงินที่รับจัดสรรเป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   ด้วยงบลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๓๐๑๐๐๐๖๐๙๗) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๐๑๐๐๐๙๙๖๖ครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ๑,๑๗๕,๙๐๐.๐๐๐๑/๒๕๖๓
ประกอบด้วย
๑.เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย ( In body) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ เครื่อง  เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ( สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
๒.เครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน (Static and dynamic standing balance training) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ๑  เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓.เครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ ( grip strength , pinch gauge , goniometer , two point discrimination , wartenburg pinwheel ,finger circumference gauge , functional motion gauge )     
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๗๕,๙๐๐ บาท ( เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
รวม ๓ รายการ  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๕,๙๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

21 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด