ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ Rate Responsive


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ Rate Responsive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ Rate Responsive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
               เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ Rate Responsive จำนวน ๕๐ เครื่องๆละ ๑๖๖,๖๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

13 ธันวาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด