ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ
วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

                         ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
                                   ๑. แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate) แบบปรับมุมองศาได้ (Variable angle,VA) สำหรับระยางค์ล่าง ชนิด titanium จำนวน ๑๐๐ ชิ้นๆละ ๑๔,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สคิปา เมด จำกัด 
                                    ๒. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw) จำนวน ๘๐๐ ตัวๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สคิปา เมด จำกัด
                                    ๓. สกรูยึดกระดูกไม่มีเกลียวล็อค (cortex screw) จำนวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๒๗๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สคิปา เมด จำกัด
                                    ๔. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อคแบบมีรู (cannulated locking screw) จำนวน ๔๐ ชิ้นๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท
สคิปา เมด จำกัด

                                    ๕. สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูสอดแกนนำทางโดยไม่มีหัวสกรู (cannulated headless screw or Herbert screw) จำนวน ๔๐ ตัวๆละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สคิปา เมด จำกัด

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

21 พฤศจิกายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด