ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๓ รายการ

( สำเนา )
     ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ
วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
*****************************

                                  ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๓ รายการเป็นเงินจำนวน 4,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้จำนวน ๓ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                                   ๑. สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ จำนวน ๑๐๐ เส้นๆละ ๑๔,๔๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาเพียงรายเดียว
                                   ๒. สายสวนเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดธรรมดา จำนวน ๑๐๐ เส้นๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาเพียงรายเดียว
                                    ๓. สายต่อสายสวนหัวใจเพื่อรับคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ จำนวน ๑๐๐ เส้นๆละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาเพียงรายเดียว
                                     จึงหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

15 พฤศจิกายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด