ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Desferrioxamine 500 mg Injection

Gefitinib 250 mg Tablet

Osimertinib 80 mg Tablet

Trastuzumab 600 mg/5 ml Injection

  

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๗๖๑,๑๖๐.๖๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์)

  

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๑๐,๐๐๑,๒๓๕.๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Desferrioxamine 500 mg Injection

๑๐

Vial

๓๖๐

,๗๒๘.๐๕

 

๖๒๒,๐๙๘.๐๐

Gefitinib 250 mg Tablet

Tab

,๒๐๐

๕๙๙.๙๘

 

,๓๑๙,๘๕๖.๐๐

Osimertinib 80 mg Tablet

๓๐

Tab

๒๐๗,๓๙๒.๗๕

,๖๕๙,๑๔๒.๐๐

Trastuzumab 600 mg/5 ml Injection

Vial

๑๐๐

๓๔,๐๐๑.๓๙

,๔๐๐,๑๓๙.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแก้ไขสัญญา เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PU๖๒๑๒N๑๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PU๖๒๑๒N๐๑๖ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๒๒๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

.

นางสาวจิตรลดา

จึงสมาน

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ                      

                กรรมการ

๓.

นายภาณุมาศ

เยาวศรี

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

                กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

11 พฤศจิกายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด