ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Gabapentin 400 mg capsule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

         รายการยา Gabapentin 400 mg capsule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

---------------------------------------------------------------------------

                  ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Gabapentin 400 mg capsule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เมดไลน์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้

 

 

ที่

 

 

รายการยา

 

 

ขนาดบรรจุ

 

 

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

    

   รวมเป็นเงิน

      (บาท)

Gabapentin 400 mg capsule

๑๐๐

Cap.

๑๒,๐๐๐

๒๓๑.๐๐

๒,๗๗๒,๐๐๐.๐๐

                                                          ประกาศ ณ วันที่๑๘ ตุลาคม..พ.ศ. ๒๕๖๒

                                           ( นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ )

                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

18 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด