ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาระบบทางเดินอาหารและตับ ชุดที่ ๒ จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาระบบทางเดินอาหารและตับ ชุดที่ ๒ จำนวน ๔ รายการ

    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Amino acid, Glucose with Electrolytes and Vitamin B1 injection, 1000 ml

Entecavir 0.5 mg tablet

Itopride HCl 50 mg tablet

Octreotide 0.1 mg/mL injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๐๙,๐๓๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าพันสามสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน­ ๙,๐๑๐,๑๑๘.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Amino acid, Glucose with Electrolytes and Vitamin B1 injection, 1000 ml

Bag

,๐๐๐

๕๐๖.๑๑

 

,๐๓๖,๖๖๐.๐๐

Entecavir 0.5 mg tablet

Tab

๓๘,๔๐๐

๔๘.๐๐

,๘๔๓,๒๐๐.๐๐

Itopride HCl 50 mg tablet

๖๐

Tab

,๖๐๐

๗๖๙.๓๓

,๐๐๐,๒๕๘.๐๐

Octreotide 0.1 mg/mL injection

Amp

๑๕,๐๐๐

๑๔๒.๐๐

,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๑๔๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาระบบทางเดินอาหารและตับ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          . นายเกริก           สุวรรณกาฬ      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ

          . นางสาวส่องหล้า  จิตแสง            นายแพทย์ชำนาญการ                            กรรมการ

          . นางพักตร์วิภา     ป้อมไชยา          เภสัชกรปฏิบัติการ                                         กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

26 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด