ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Azathioprine 50 mg tablet

Iron sucrose injection 100 mg/5mL

Methylprednisolone sodium succinate for injection 1 gm

Tacrolimus 0.5 mg capsule

   

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๙๑,๐๔๗.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๑๐,๓๘๔,๒๔๗.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Azathioprine 50 mg tablet

Tab

๕๐๐,๐๐๐

๕.๔๕

 

,๗๒๕,๐๐๐.๐๐

Iron sucrose injection 100 mg/5mL

Amp

,๓๐๐

๗๗๕.๐๐

,๗๘๒,๕๐๐.๐๐

Methylprednisolone sodium succinate for injection 1 gm

Vial

,๗๐๐

,๒๖๐.๙๑

,๘๔๓,๕๔๗.๐๐

Tacrolimus 0.5 mg capsule

Cap

๔๐,๐๐๐

๕๐.๘๓

,๐๓๓,๒๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๗๖๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          . นายพิสิษฐ์         เวชกามา           นายแพทย์เชี่ยวชาญ                              ประธานกรรมการ

          . นางรัชนี           บุตรราช           เภสัชกรชำนาญการ                              กรรมการ

          . นายฉัตรชัย       ต้นกระโทก         เภสัชกรชำนาญการ                              กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

05 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด