ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ
(แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๕ เครื่อง  รายละเอียดดังนี้

                    ๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติแบบสุญญากาศ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑,๓๐๐  ลิตร  แบบ ๒ ประตู ยี่ห้อ Tuttnauer รุ่น T-Max๑๕ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๑๓๑๕/๐๐๔๙/๒๕๕๕  ID:๖๕๕๕๘

                    ๒. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติแบบสุญญากาศ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐  ลิตร แบบ ๒ ประตู ยี่ห้อ Tuttnauer รุ่น T-Max๑๕ เลขครุภัณฑ์  ๖๕๓๐-๐๐๓-๑๓๑๕/๐๐๕๐/๒๕๕๕  ID:๕๖๕๕๙

                    ๓. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติแบบสุญญากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑,๓๐๐  ลิตร  ยี่ห้อ Tuttnauer รุ่น T-Max๑๕   เลขครุภัณฑ์  ๖๕๓๐-๐๐๓-๑๓๕๑/๐๐๕๑/๒๕๕๕  ID:๕๖๕๖๐

                    ๔. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีน์ด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๙๒๐  ลิตร  ยี่ห้อ Tuttnauer รุ่น ๖๖๗๑๑๙๗   เลขครุภัณฑ์  ๖๕๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๐๐๑/๒๕๕๘  ID:๖๕๐๙๒

                    ๕.  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีน์ด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๙๒๐  ลิตร  ยี่ห้อ Tuttnauer รุ่น ๖๖๗๑๑๙๗   เลขครุภัณฑ์  ๖๕๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๐๐๒/๒๕๕๙  ID:๖๗๘๑๕ 

               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น
               จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทัชนาวเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


                                    
                                                                       (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                            ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
   

สำเนาถูกต้อง
 
ณัฐชานันท์ สมบูรณ์
(นางสาว ณัฐชานันท์ สมบูรณ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 

08 พฤษภาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด