ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของ OR พยาธิชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของ OR พยาธิชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของ OR พยาธิชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. 
  จ้างเหมาซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นและทางเดินน้ำดี (ERCP) ยี่ห้อ โอลิมปัส เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๒-๔๒๐๓/๐๐๐๕/๒๕๕๔  ID:๕๒๙๙๖  จำนวน  ๑  เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๑๕๔.๕๓ บาท (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างเหมาซ่อมเครื่องส่องกล้องทางเดินน้ำดี (ERCP) ยี่ห้อ Fujifilm หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๗- ๐๑๐๔/๐๐๖๘/๒๕๕๖ ID:๕๘๙๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

          
                                                                   (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
                                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
  
สำเนาถูกต้อง
 
พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 

19 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด