ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Human Immunoglobulin Sterile Solution 5%, 5 gm

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Human Immunoglobulin Sterile Solution 5%, 5 gm

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๙๙,๙๒๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๒,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Human Immunoglobulin Sterile Solution 5%, 5 gm

Vial

๔๐๐

๕,๑๔๐.๐๐

๒,๐๕๖,๐๐๐.๐๐

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือแจ้งปรับราคา เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๑๗๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ Human Immunoglobulin Sterile Solution 5%, 5 gm สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่

          ๑. นายอาคม        อารยาวิชานนท์   นายแพทย์เชี่ยวชาญ                      ประธานกรรมการ

          ๒. นางรัชนี          บุตรราช            เภสัชกรชำนาญการ                             กรรมการ

          ๓. นางสาวพัชรี     กาญจนวัฒน์       เภสัชกรชำนาญการ                            กรรมการ

19 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด