ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Meropenem 1 gm for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Meropenem 1 gm for injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๐๒,๔๓๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๑๐,๘๐๔,๘๖๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Meropenem 1 gm for injection

Vial

๔๕,๙๐๐

๒๓๕.๔๐

๑๐,๘๐๔,๘๖๐.๐๐

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๗๒๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ Meropenem 1 gm for injection สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่

๑.

นายจำลอง

กิตติวรเวช

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสุวัตถิยา     

กิจศรัณย์

นายแพทย์ชำนาญการ

               กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ                      

                กรรมการ

18 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด