ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ B๔๐/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ

        ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ B๔๐/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ B๔๐/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Atorvastatin calcium 40 mg tablet

บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด

๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐

Dobutamine HCl 12.5 mg/mL injection, 20 mL

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี

๘๕๕,๐๐๐.๐๐

Rosuvastatin 10 mg tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๓,๖๔๐,๑๔๐.๐๐

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                 ประกาศ ณ วันที่…๑๗ ธันวาคม..พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                         (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

17 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด