ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุโมงซักผ้าเพื่อใช้ในงานซักฟอก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุโมงซักผ้าเพื่อใช้ในงานซักฟอก จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
--------------------------------------------------------------------


               ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุโมงซักผ้าเพื่อใช้ในงานซักฟอก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น
              ในรายการ เช่าอุโมงซักผ้า เพื่อใช้ในงานซักฟอก จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  
บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
จิราพร หาโสม
(นาง จิราพร หาโสม)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

12 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด