ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรายการ โปรมแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในรายการ โปรมแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
 

     

 

             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
             จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโปรมแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
   

 
  มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
  (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
   

 

 

 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๑๑๑๐๐๓๔๔๘๗) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท) คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑ P๖๑๑๑๐๐๖๕๙๒๒ จัดซื้อโปรมแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล พร้อมติดตั้ง ๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๒ 

มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
  (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
   

12 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด