ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทวัสดุประกอบการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด โดยใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม จำนวน ๘ รายการ

( สำเนา )

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 
เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทวัสดุประกอบการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด 
โดยใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
-------------------------------
 


               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทวัสดุประกอบการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด โดยใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๐๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
                     ๑. ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก ชนิดใช้งานได้ระยะยาว (Extra Corporeal Life Support Set) จำนวน ๑๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒. ท่อนำเลือดดำจากหลอดเลือดส่วนปลายแบบ Coated (Venous HLS Cannulae,Coated) จำนวน ๓๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 

(นายวิรุจ วิชัยบุญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

24 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด