ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๔ รายการ เลขที่ B๑๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

  เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ

          ตา และผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๔ รายการ เลขที่ B๑๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา

          อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๔ รายการ เลขที่ B๑๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Acetylcysteine 200 mg granules for oral solution

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

Betahistine dihydrochloride 24 mg tablet 

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

๖๗๘,๔๐๐.๐๐

Brimonidine tartrate 0.15% eye drop, 5 mL

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๓,๓๘๙,๗๖๐.๐๐

Budesonide 320 mcg/dose + Formoterol fumarate dihydrate 9 mcg/dose dry powder inhaler, 60 doses

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๙๒๒,๘๗๕.๐๐

Budesonide 160 mcg/dose + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/dose dry powder inhaler, 120 doses

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๗,๖๖๒,๒๗๐.๐๐

Ciclosporin 25 mg Capsule

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

๒,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

Desoximetasone cream 0.25%, 300 gm

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

๒,๒๙๔,๐๐๐.๐๐

Dorzolamide 20 mg/ml and Timolol 5 mg/ml eye drop, 5 ml

บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด

๒,๕๙๐,๐๔๒.๐๐

๑๐

Ipratropium Bromide 0.5 mg + Fenoterol Hydrobromide 1.25 mg Unit Dose Vial for inhaler, 4 ml

บริษัท ไวทอล เมด จำกัด

๙๘๘,๖๘๐.๐๐

๑๑

Latanoprost 0.005% eye drop, 2.5 ml

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๐๑๖,๕๐๐.๐๐

๑๒

Mometasone furoate 50 mcg/dose nasal spray, 140 doses

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๘๖๐,๘๓๗.๐๐

๑๓

Salmeterol 25 mcg/dose + Fluticasone 250 mcg/dose metered dose inhaler, 120 dose

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๓,๑๑๒,๓๙๔.๖๐

๑๔

Sodium hyaluronate 0.18% eye drop, 0.3 ml

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๑,๑๙๔,๑๒๐.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                       นายสฤษดิ์  วิฑูรย์

                 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ตา และ

           ผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๔ รายการ เลขที่ B๑๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๔ รายการ เลขที่ B๑๓/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น มีรายการยาที่ได้รับการยกเลิกจำนวน ๑ รายการ ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

เหตุผลการยกเลิก

Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose) 0.3% + Dextran70 0.1% eye drop, 0.8 ml

ยกเลิก เนื่องจากไม่ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์

 

 

 

                                                         

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                         นายสฤษดิ์  วิฑูรย์

                                                                    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

10 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด