ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. เวย์โปรตีน ไอโซเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กรัม จำนวน ๖,๐๐๐ กระป๋อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. มอลโตเดกซ์ตริน จำนวน ๕,๔๗๕ กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๑,๗๕๒.๕๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. อาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน จำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. อาหารทางการแพทย์สูตรเบาหวาน จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. อาหารทางการแพทย์สูตรโปรตีนสูง จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. อาหารทางการแพทย์สูตรโปรตีนต่ำ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 


  ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 

(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

05 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด