ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ และสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

  เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร

          โรคตับ และสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๑

           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ และสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Adefovir dipivoxil 10 mg tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๙๗๒,๒๔๔.๘๐

Amino acid 10% solution for Infusion, 100 ml

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๙๘๐,๑๒๐.๐๐

Amino acid, Glucose with Electrolytes and Vitamin B1 injection, 1000 ml  

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๕๘๑,๑๖๑.๐๐

Entecavir 0.5 mg tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๙๓๕,๔๔๗.๕๐

Essential trace elements solution Injection, 10 mL

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๘๖๙,๖๙๖.๐๐

Glucose 11%, Amino acid, Lipid 20% peripheral infusion 1,400 kcal

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๒,๗๐๑,๗๙๘.๐๐

Lansoprazole 30 mg gastro-resistant tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๑,๒๕๙,๖๐๔.๐๐

๑๐

Octreotide 0.1 mg/mL injection

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

๒,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๑๑

Pantoprazole sodium 40 mg sterile powder for injection

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

๘๓๓,๐๐๐.๐๐

๑๒

Peginterferon alfa 2b 100 mcg sterile powder for injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๘๙๗,๑๙๕.๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓

Sodium bicarbonate Injection 7.5% w/v, 50 mL

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

๙๒๗,๕๐๐.๐๐

 

 

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                   นายสฤษดิ์  วิฑูรย์

                                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารโรคตับ

          และสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๑

         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ และสารอาหารทางหลอดเลือด ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ เลขที่ B๑๔/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น มีรายการยาที่ได้รับการยกเลิกจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

เหตุผลการยกเลิก

Cyanocobalamin 50 mcg, Pyridoxine HCl 5 mg, Thiamine 100 mg (vitamin B1-6-12 ) tablet

ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา

Ferrous fumarate 200 mg tablet

ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา

 

 

 

 

 

 

                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                   นายสฤษดิ์  วิฑูรย์

                                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

04 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด