ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานกายอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ (ครั้งที่ ๒)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานกายอุปกรณ์ 
จำนวน ๑๐ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

                               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานกายอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
                                ๑. ผ้าคล้องแขนผู้ป่วย (Arm sling) แบบเข็มขัดล็อคเอว ๒ ล็อค ทุกขนาด จำนวน ๒,๙๐๐ อัน
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๐๖๐ บาท (หกหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                ๒. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบ ๓ ขา ปรับระดับได้ จำนวน ๓๐๐ อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
                                 ๓. อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support) ไม่มีแกนด้านข้าง ทุกขนาด จำนวน ๓,๒๐๐ อัน        
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๑,๒๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                  ๔. อุปกรณ์พยุงข้อเข่าแบบปรับมุมได้ (Knee Ranger Litb) จำนวน ๑๘๐ อัน ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                 ๕. เฝือกพยุงระดับเอว (Lumbar support) ทุกขนาด จำนวน ๒,๘๑๐ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๗,๙๕๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                    ๖. อุปกรณ์พยุงคอ (Philadelphia collar) จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                    ๗. เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (Walker) จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                        ๘. ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                                        ๙. ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนใน จำนวน ๕๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 

(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

24 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด