ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Enoxaparin sodium 60 mg Injection

Streptokinase 1.5 mU powder for injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๘๙,๘๖๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ

บาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๖,๖๘๙,๙๖๑.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Enoxaparin sodium 60 mg Injection

syringe

๒๓,๐๐๐

๒๔๑.๘๒

๕,๕๖๑,๘๖๐.๐๐

Streptokinase 1.5 mU powder for injection

Vial

๑๓๐

๘,๖๗๗.๗๐

๑,๑๒๘,๑๐๑.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเรื่องกำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๐๙๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่

๑.

นายยิ่งศักดิ์

สันธนาคร

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นายวรวุฒิ

ศิวประภากร

นายแพทย์ชำนาญการ

               กรรมการ

๓.

นางสาวมนชยา

ศิริอังคาวุธ

เภสัชกรชำนาญการ                      

                กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

22 สิงหาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด